“ITOWER” – многофункционална сграда, Външно електрозахранване, гр. София (текущ обект)

“ITOWER” – многофункционална сграда, Външно електрозахранване, гр. София (текущ обект)

 Възложител: “Айтауър Дивелопмент” ЕАД

Дейности:

  • Изготвяне на работен проект за нова секционирана разпределителна уредба СрН 10kV, нов трансформаторен пост, кабелни линии СрН, оборудване на излазни кабелни килии СрН 10kV в подстанции: “София Център” (килия №28), “Хиподрума” (килия №40) и “Средец” (килия №11), телемеханика и телеуправление на новата секционирана разпределителна уредба;
  • Доставка и монтаж на оборудване за нова секционирана разпределителна уредба;
  • Доставка и монтаж на оборудване за телемеханика и телеуправление на новата секционирана разпределителна уредба
  • Доставка и монтаж на оборудване за нов трансформаторен пост;
  • Направа и кабелни трасета и изтегляне на кабелни линии СрН;
  • Доставка и монтаж на оборудване за излазни кабелни килии СрН 10kV в подстанции: “София център”, “Хиподрума” и “Средец”;
  • Пускови изпитания на разпределителна уредба, трафопост, кабелни линии СрН и новооборудвани изводни килии в подстанции.

Срок на изпълнение:

Май 2019 – Юни 2021 (прогноза)