Изместване на трафопост “Каучук и пластмаси” и кабели СрН 10кV, гр. София

Изместване на трафопост “Каучук и пластмаси” и кабели СрН 10кV, гр. София

Възложител:               “Либеро” ЕАД

Дейности:

  • Изготвяне на работен проект за изместване на ТП и съгласуване с заинтересованите инстанции;
  • Кабелна линия Ср.Н., вкл. доставка и изтегляне на кабел САХЕкТ 20 кV 1х185 кв.м.;
  • Доставка и монтаж БКТП 800кVA потопяем тип, оборудвано с КРУ , Комплектно комутационно устройство НН, с алуминиевa шинна система, главен автоматичен прекъсвач 1250А , токови трансформатори и мрежов анализатор;

Срок на изпълнение:

Май 2018 г. – Юли 2019 г.