Промишлени обекти

ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ:

 1. ВОЛАКОМ-1 – цех за електронни изделия и административно – битова част на фабрика ,,Волаком” АД, УПИ III-000273, м. спорното, с. Гурмазово, общ. Божурище”, изграждане на ел. инсталации, РЗП-2000 кв.м.;
 2. “Фуражен цех със складово стопанство” с. Опицвет и с. Петърч, община Костинброд, изграждане на ел. инсталации, РЗП-2000 кв.м.;
 3. Външно ел. захранване кабелна линия 20kv и МКТП 20/0,4/0,23 kv на обект “Цех за производство на сурово масло” – гр. Костинброд, 100м. линеен обект и 12 кв.м. трафопост;
 4. Инженеринг за каскадно присъединяване към ТГ 8 на нова противоналегателна турбина ТГ 8А” в ТЕЦ ”София”, доставка и монтаж на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на кабели; монтаж на електрооборудване (електротабла);
 5. Външно електрозахранване – нов МКТП 800kva/20/0,4kv с трансформатор 630kva и кабелна линия СРН 20 kv, на обект: ,,производствено – логистичен център”, находящ се в УПИ III-342,367, кв.16, м. НПЗ ,,Искър-Север-I Част, район ,,искър”, гр. София;
 6. Кабелно ел. захранване 20 kv и комплектен трансформаторен пост БКТП 250 КVA, 20/0,4 кv, площадкова кабелна мрежа н.н., районно осветление, на обект: „Регионално депо за битови отпадъци в регион видин в рамките на проект № dir – 5102117 – 1 – 12 – изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин, ОП околна среда 2007 – 2013“;
 7. Разширение към цех за преработка и замразяване кокони, гр. Костинброд, част Електро – Сградно;
 8. Цех за производство на сурово масло – гр. Костинброд – доставка на материали и оборудване и монтажни работи по подобект „външно ел. захранване кабелна линия 20kv и МКТП 20/0,4/0,23 kv“ и вътрешни ел. инсталации – монтажинженеринг;
 9. „Производствено-Логистичен Център” на “ЕМА“ ООД в с.Бусманци, район искър, гр. София;
 10. Пристрояване, вътрешно преустройство и смяна на предназначението на кухня със столова в цех за месопреработка в УПИ ІХ, кв.2 по плана на гр. София, НПЗ „ Хаджи Димитър – малашевци, район „Подуене”, намираща се на адрес: гр. София, ул. ,,Резбарска” № 7;
 11. „Регионално депо за битови отпадъци в регион видин в рамките на проект № dir – 5102117 – 1 – 12 – изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин, ОП Околна Среда 2007 – 2013“ , изграждане на кабелно ел. захранване 20 kv и комплектен трансформаторен пост БКТП 250 кva, 20/0,4 кv, площадкова кабелна мрежа н.н., районно осветление;
 12. Подмяна станционна акумулаторна батерия № 2, 220v 800 ah в ТЕЦ „София”;
 13. Снимачни павилиони с офисна част, с. Долна Малина, имот № 36036