ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ ЗА ПУП

 • На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на гр. Долна Митрополия.

С решение № 249/30.12.2020г. на Общинския съвет на община Долна Митрополия е допуснато изменение на ОУП на община Долна Митрополия във връзка с изработване на ПУП /подробен устройствен план/ за ПИ с идентификатор 62596.52.613, находящ се в землището на с. Рибен, местност Друма, общ. Долна Митрополия, както и трасета за присъединяване към техническата инфраструктура на горепосочения поземлен имот.

Общият устройствен план се изменя на основание чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.

Възложител на ПУП и ОУП е „ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД, ЕИК: 200582595, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Надежда, бл. 458, вх. Б, ет. 2, ап. 17, представлявано от Управителя Владимир Митков Даскалов.

Общественото обсъждане ще се проведе на 31.03.2021г. от 08:30 часа пред сградата на община Долна Митрополия.

Заданието и графичните материали към него, както и докладът за ЕО, предварителният проект за ОУП на община Долна Митрополия и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа в сградата на община Долна Митрополия, както и на посочените линкове:

   1. Задание за ПУП-ПЗ_Рибен
   2. Задание за ПУП-ПП ЕЛЕКТРО_Рибен1
   3. с. Рибен-ПУП-ПП
   4. PUP_RIBEN_shema EL
   5. ОУП 1
   6. ОУП 2
   7. ОУП 3

   

  Лице за контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

  Радка Мандилова

  Тел.: 0897097007

  Ел. поща: r.mandilova@electricity.bg