Индустриални сгради

Инфраструктурни обекти:

  1. Изместване на кабелни касети и кабелни линии НН от УПИ V, квартал 233, по плана на гр.София, м. Момкова махала, район Надежда;
  2. Изграждане на улично осветление по ул.”Тодор Каблешков” от ул.”Емилиян Станев” до бул.”Черни връх”, гр. София”;
  3. Реконструкция и модернизация на уличната осветителна уредба в Община Земен”
  4. „Инженеринг за каскадно присъединяване към ТГ 8 на нова противоналегателна турбина ТГ 8А” в ТЕЦ ”София”, Част ЕЛ – Доставка и монтаж на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на кабели; монтаж на електрооборудване (електротабла);
  5. Външно електрозахранване – нов МКТП 800KVA/20/0,4KV с трансформатор 630KVA и кабелна линия СРН 20 KV, на обект: ,,производствено – логистичен център”, находящ се в УПИ III-342,367, КВ.16, М. НПЗ ,,Искър-Север-I ЧАСТ, район ,,искър”, гр. София;
  6. Строителство на участъци от площадкова електроразпределителна мрежа 20 KV, с разкъсване и свързване към съществуваща кабелна линия 20 KV  и инженеринг на трафопост  в ПИ 000273, землище на с. гурмазово, общ. божурище;
  7. Обект: ,,Гипсоотвал за депониране на гипс от СОИ на ТЕЦ “Марица Изток 2” и ПС-1”, външно ел. захранване 6кV на промплощадката и ПС-кабелно трасе
  8. Изграждане на улично и парково осветление, гр. Велинград;
  9. Външен напорен канал с помпена шахта /пш/ и канално помпено съоръжение /кпс/ и площадкова гравитачна канализация за битови отпадъчни води, в пи 000273, землище на с. гурмазово, общ божурище”;
  10. Циментова мелница №9, с . Златна Панега, изграждане на пътища, тротоари и подпорни стени