ЗА НАС

КОМПАНИЯТА

    ЕЛЕКТРИСИТИ ЕООД е регистрирана през 2009г. в град София, специализирана в проучване, проектиране изграждане, въвеждане в експлоатация, поддържане и ремонт на кабелни линии СpН и НН, разпределителни уредби, трансформаторни подстанции, вътрешни инсталации, осветителни уредби.

“ЕЛЕКТРИСИТИ” ЕООД предоставя на клиентите си следните услуги:

 • Проучва, проектира и съгласува проекти за външно електро захранване на всякакъв вид нови обекти (обществени, жилищни, търговски и промишлени сгради, къщи, и др.)
 • Съдействие за издаване на право на преминаване. Съгласуване на визи за трафопостове, еднолинейни схеми на разпределителни уредби и електромерни табла;
 • Изграждане на трасета външно ел. захранване ниско и средно напрежение, подземни линии;
 • Изграждане на вътрешни електроинсталации в жилищни сгради, бизнес центрове,  промишлени и стопански предприятия, инфраструктурни обекти
 • Доставка и монтаж на трансформаторни постове;
 • Електротабла – силови КИПиА
 • Поддръжка на вече изградените трасета и трансформаторни постове;
 • Подготвяне на всички видове документи за въвеждане в експлоатация;
 • Оразмеряване, доставка и монтаж на ел.табла;
 • Доставка, монтаж и поддръжка на дизел-генератори;
 • Оповестителна и озвучителна система
 • Структурна кабелна ситема и телевизия
 • Пожароизвестяване
 • Сигнално-охранителна техника
 • Абонаментни услуги
 • Услуги със строителна техника

 

Компанията е  сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000 и ISO 50001:2011.

ЕЛЕКТРИСИТИ ЕООД е редовен член на Камарата на строителите в България от 2010 година и е вписана в централен професионален регистър на строителя от 2009година.

ЕЛЕКТРИСИТИ ЕООД разполага със собствена тежка механизация, строителна техника испециализирани инструменти и апаратура, необходими за изпълнението на качествено електроизграждане.

Във фирмата са ангажирани повече от 50 работници и служители, високо квалифициран ръководен и изпълнителски персонал.

 

ПЪРВА ГРУПА

строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС – ПЪРВА КАТЕГОРИЯ

 

ТРЕТА ГРУПА

строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС – ПЪРВА КАТЕГОРИЯ

ЧЕТВЪРТА ГРУПА

строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС – ПЪРВА КАТЕГОРИЯ

ПЕТА ГРУПА

отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45 „Строителство” на Националната класификация на икономическите дейности)